Welkom bij CBS De Wereld

Beste ouders en verzorgers,

Bij het oriënteren op een basisschool wil je een plek vinden waar jouw kind zich acht jaar lang prettig voelt en goed kan ontwikkelen. In deze schoolgids vind je belangrijke informatie over CBS De Wereld, die je helpt bij het maken van een keuze.

CBS De Wereld is een onderdeel van stichting Spectrum. Dit schoolbestuur omvat acht scholen in Lansingerland. Spectrumscholen bieden kinderen een veilige, uitdagende en plezierige omgeving, waarin zij hun talenten kunnen onderzoeken en verder ontwikkelen. Door het bieden van christelijk en passend onderwijs en het stimuleren van een onderzoekende en ontwerpende houding, krijgen kinderen wat zij nodig hebben om te groeien.

Geen enkel kind is hetzelfde. Waarom zouden alle kinderen dan op dezelfde manier moeten leren? Wij zijn ervan overtuigd dat er in het onderwijs een wereld te winnen is. Door er totaal anders naar te kijken. Wij geloven in onderwijs waarbij het kind mede bepaalt hoe de invulling van de dag is. Kindgerichte vorming op basis van eigen niveau en behoeften. En dat in een omgeving waarbij kinderen ván en mét elkaar leren. Dat is onze wereld.

Wij focussen ons hierbij op een omgeving van vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Een omgeving waarin je kind zich prettig en ‘thuis’ voelt. Dan gaat leren het best.

Ben je nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom om onze school te bezoeken.

Team CBS De Wereld.

Ter informatie: Overal waar in deze schoolgids ‘ouders’ staat, bedoelen we ‘ouders en verzorgers’.

Download de schoolgids als PDF

1 Onze school

1.1 Spectrum-SPCO

Spectrum is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs, met acht scholen in de gemeente Lansingerland. Met ruim 200 gedreven personeelsleden zetten we ons elke dag met hart en ziel in om de ruim 2000 kinderen toekomstgericht onderwijs te bieden, waarmee zij leergierige, wereldwijze leerlingen worden. We bieden een veilige en uitdagende omgeving waarin talenten onderzocht en ontwikkeld kunnen worden.

CBS De Wereld is onderdeel van Spectrum-SPCO.

1.2 Visie en missie

Wereldwijs op eigen wijze

Op De Wereld krijgen leerlingen, in heterogene units, zo veel mogelijk op hun eigen niveau en passend bij hun eigen onderwijsbehoeften onderwijs dat aansluit bij hun ontwikkeling. Een kind heeft een natuurlijke behoefte aan beweging. Bij ons kan een kind bewegend leren, onderzoeken en ervaren dat fouten maken mag.

Wij willen de creativiteit en de nieuwsgierigheid die kinderen van nature hebben, vasthouden en verder ontwikkelen. Kinderen leren bij ons wie zij zijn, wat ze nog niet kunnen, wat ze graag willen leren en welke mogelijkheden de wereld biedt.

Wij geloven dat de ontwikkeling van een kind gestimuleerd wordt in een prikkelend, uitdagende omgeving met andere kinderen. De leerkrachten staan als een team om de leerlingen heen, bieden een hand en soms een springplank.

1.3 Identiteit

De wereld waarin wij leven verandert. Daarmee verandert ook hoe we met elkaar met de wereld omgaan. Vanuit onze christelijke traditie leren wij kinderen hoe je met anderen omgaat. Door te delen, samen te werken en een open houding aan te nemen met respect voor iedere cultuur en iedere achtergrond. Dankzij verbinding en ontmoeting krijgen onze kinderen alle ruimte om uit te groeien tot leergierige wereldburgers in een veranderende maatschappij. Dit noemen wij levensbeschouwelijk burgerschap.

1.4 COBI vliegt voorop
CBS De Wereld -COBI Spectrum SPCO

De uil COBI is onze mascotte. COBI symboliseert de vier pijlers van het beleid van Spectrum-SPCO, waar onze school onderdeel van is. Ons onderwijs steunt op:

 • Creativiteit
 • Onderzoekend leren
 • Burgerschapsvorming
 • ICT

Wij zijn ervan overtuigd dat deze speerpunten de basis vormen voor modern onderwijs en voor de kinderen van morgen. Kinderen die klaar zijn voor een leven ná school.

2 Ons onderwijs

2.1 Intro

Kinderen zijn unieke en leergierige burgers van een veranderende maatschappij in de 21ste eeuw. Met extra aandacht voor onderzoek, creatie en samenwerking bereiden we de kinderen goed voor op het leven en werken in deze maatschappij. Door het bieden van passend onderwijs en het stimuleren van een onderzoekende en ontwerpende houding, krijgen kinderen wat zij nodig hebben om te groeien.

Zin in Leren; dit motto van Spectrum-SPCO betreft uiteraard het volledige leerproces binnen onze school. Met de vier genoemde speerpunten van COBI ontdekken wij de wereld en kunnen wij dromen durven en doen. Dit kan alleen tot stand komen en inhoud krijgen, als de basisvakken op orde zijn. Dat betekent dat de kwaliteit van taal, (technisch en begrijpend) lezen en rekenen goed moet zijn.

2.2 Onderwijs op CBS De Wereld

We halen de wereld van buiten naar binnen. En andersom. Zo leren we kinderen te dromen, te durven en te doen

2.3 Onderwijsmodel

Wat houdt unitonderwijs in en hoe passen wij dit toe bij CBS De Wereld? We leggen het je graag uit!

Heterogene units

De kinderen leren zelfstandig en samen, door de wereld om hen heen actief te onderzoeken; zowel binnen als buiten de school. Wij doen dit zoveel mogelijk bewegend, om aan te sluiten bij de bewegingsbehoeften van kinderen. Unit 1 omvat leerjaar 1, 2 en 3, unit 2 omvat leerjaar 4, 5 en 6 en unit 3 omvat leerjaar 7 en 8.

Ambitieuze leerdoelen

Samen met de kinderen stellen wij ambitieuze leerdoelen die recht doen aan het kind als mens. Wij hebben zowel aandacht voor de cognitieve, als de persoonlijke als de sociaal-emotionele ontwikkeling. Onder begeleiding van de leerkracht hebben de kinderen leiding over hun persoonlijke ontwikkeling. Zij ervaren dat fouten maken bij ons mag.

Basisvaardigheden

Er is bij ons op school bewust aandacht voor het aanleren van de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen. De basisvaardigheden worden op maat en op niveau aangeboden in kleine instructiegroepen aan de kinderen zodat zij in hun eigen tempo kunnen leren. Hierbij maken wij gebruik van verschillende leermaterialen. Hierdoor zijn onze kinderen goed toegerust op het vervolgonderwijs en de maatschappij.

Bewegend leren

Op De Wereld maken wij een onderscheid tussen ‘bewegen tussen het leren’, ‘bewegen door te leren’ en ‘bewegen om te leren’. Bewegen om te leren komt bij De Wereld elke dag terug in elk vak. Dit doen we niet zomaar. Elk ‘bewegen om te leren’ is gekoppeld aan een lesdoel en het is aan de leerkracht om te kiezen om beweging toe te voegen aan de instructie en/of de verwerking van leerstof.

Waardering

Wij maken ons onderwijs samen met ouders en kinderen. Het is daarom erg fijn dat wij door hen gewaardeerd worden. Samen komen we verder.

Rapportcijfer van ouders: 7,8 ⭐
Rapportcijfer van leerlingen: 8,3

2.4 Het jonge kind

In unit 1 richten wij ons op de totaalontwikkeling van het kind. Leerdoelen zijn verbonden aan thema’s, van waaruit spelenderwijs aandacht is voor taal, rekenen, lezen en schrijven. De leeractiviteiten worden verwerkt in het digikeuzebord. Tijdens de speel- en werkmomenten hebben de kinderen keuzevrijheid in wat ze willen gaan doen. We starten elk schooljaar met een ouder- en kindgesprek, waarin de leerbehoeften van de leerling centraal staat. Aan de hand van plaatjes (met illustraties van de te kiezen leerdoelen) maken we de leerling betrokken. Gedurende het schooljaar maken we de ontwikkeling van de leerling zichtbaar in hun portfolio aan de hand van werkjes, foto’s of andere illustraties. Daarnaast zijn de leerdoelen zichtbaar in ‘mijn leerlijn’ voor leerkrachten en ouders. Tijdens voortgangsgesprekken geeft dit inzicht in de ontwikkeling van de leerling ten opzichte van de leerlijn.

We werken van elke vakantie tot aan de volgende vakantie aan één thema. Tijdens ieder thema vullen wij een weetjesmuur met ‘dit weet ik al’ en ‘dit wil ik leren’. Aan het eind van het thema vertellen wij aan de ouders wat wij geleerd hebben tijdens een interactieve thema afsluiting.

2.5 Lesdoelen

In de hogere groepen bouwen we de zelfstandigheid van de kinderen verder uit. Kinderen werken voor ieder vak op hun eigen niveau aan het behalen van lesdoelen. Om de (onderwijs)behoeften een kind scherp in beeld te krijgen, zijn het kind zelf en de ouders onmisbaar als samenwerkingspartners. Daarom plannen wij regelmatig gesprekken, waarin we samen de doelen voor de komende periode op een rij zetten.

2.6 Vakken en methodes

Dit zijn de vakken die wij onze kinderen aanbieden:

We gebruiken de volgende methodes als bron voor rekenen, lezen, schrijven, taal en spelling.

VAK

GROEP

METHODE

Lezen Groep 3
Groep 4-8
Veilig leren lezen
Blink lezen
Taal en SpellingGroep 3
Groep 4-8
Veilig leren lezen
Staal
SchrijvenGroep 3-8Pennenstreken
RekenenGroep 3-8Pluspunt
Sociaal-emotionele ontwikkelingGroep 1-8Kanjertraining
EngelsGroep 1-8Take it easy
Creative vakkenGroep 1-8Creëer en leer

2.7 Levensbeschouwelijk burgerschap

Als school binnen Spectrum-SPCO leren wij onze kinderen hoe je met elkaar omgaat.

In lessen, gesprekken en gedrag laten wij een open houding zien, vanuit onze christelijke traditie. Hierdoor kunnen de kinderen groeien uitgroeien tot wereldburger, met respect voor anderen.

2.8 Kanjerschool

Vertrouwen is de basis om met elkaar samen te werken en samen te leren. Daarom zijn wij een Kanjerschool en geven we Kanjertraining. In deze training leren we hoe we met elkaar omgaan, op een plek waarin iedereen zichzelf mag zijn.

2.9 COBI

Als het gaat om toekomstgericht onderwijs vliegt bij ons de uil COBI voorop. COBI staat symbool voor onze invulling van onderwijs dat je vandaag en morgen mag verwachten. De wereld om ons heen verandert snel. Hoe zorg je dat je lessen daarop aansluiten? Wij geloven dat de speerpunten Creativiteit, Onderzoekend leren, Burgerschap en ICT daarin heel belangrijk zijn. COBI dus.

De aandachtspunten zorgen voor toekomstgericht onderwijs op alle scholen van Spectrum. Met geïntegreerde methodes die je als leerling vormen, opleiden en klaarmaken voor het leven ná de basisschool. COBI zorgt voor ‘zin in leren’.

Creativiteit

Op school leer je meer dan alleen feiten. Het is ook de plek voor persoonlijke ontwikkeling. We leren de kinderen oplossingsgericht en kritisch te denken. Het is cruciaal dat leerlingen daarbij veel vrijheid krijgen om zelf te ontdekken en te creëren. Creativiteit gaat verder dan handvaardigheid, muziek en tekenen. In ons hele lesprogramma integreren we creatieve vaardigheden, eigen inzicht en cultuur. Zo maakt creativiteit je wereld groter.

Onderzoekend en ontdekkend leren

Door zelf te ontdekken en onderzoeken kom je verder. Daarom maken we hier ruimte voor! Wij leren onze kinderen vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn. Want we geloven dat kinderen nog beter leren door te doen, dan wanneer hen iets wordt verteld.

Burgerschap

Onze kinderen zijn de wereldburgers van vandaag en morgen. Vanuit die visie besteden we veel aandacht aan levensbeschouwelijk burgerschap. Voor een toekomst vol hoop.

ICT

Een kind dat digitaal geletterd is, is klaar voor morgen. Met de juiste inzet van digitale mogelijkheden kunnen wij ons onderwijs blijven verbeteren en modern vormgeven.

2.10 Onderwijstijd

Definitie

Met onderwijstijd bedoelen we de uren per week die een kind op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. Binnen de scholen van Spectrum-SPCO krijgen kinderen gedurende de bassischoolperiode 7520 uur onderwijs, in lijn met de wettelijke eis.

Lestijden

Maandag8.30 – 14.00 uur
Dinsdag8.30 – 14.00 uur
Woensdag8.30 – 14.00 uur
Donderdag8.30 – 14.00 uur
Vrijdag8.30 – 14.00 uur

2.11 Vakanties en belangrijke data

Actuele vakanties en belangrijke data, waaronder studiedagen, staan op onze website.

3 Werken aan kwaliteit

3.1 Kwaliteitsnorm

Door middel van ‘mijn leerlijn’ houden we zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen. Binnen ons onderwijs doorlopen we continue een cyclus die bestaat uit de volgende vier pijlers:

 • Curriculum
  Ons curriculum bestaat uit leerdoelen die wij gebruiken in de voorbereiding van onze instructies.
 • Inzicht
  We maken keuzes welke leerdoelen passend zijn voor welke leerlingen.
 • Analyseren
  In ‘mijn leerlijn’ geven wij aan welke leerdoelen beheerst worden door de leerlingen en welke in ontwikkeling zijn.
 • Organiseren
  Bij het maken van ons rooster geeft ‘mijn leerlijn’ sturing in de te organiseren lessen.
3.2 Doelen en ambities

Ons streven is om alle kinderen ten aanzien van de basisvaardigheden uit te laten stromen op 1F niveau. Dit is het fundamentele niveau dat het overgrote deel van de basisschoolleerlingen zou moeten beheersen op het moment dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

3.3 Kwaliteitszorgsysteem

Waarom doen we dingen zoals we ze doen? Met deze vraag reflecteren en bezinnen we doorlopend op de kwaliteit van ons onderwijs. Iedere vier jaar stellen we een schoolplan op, waarin we onze koers voor de komende jaren uitwerken. Deze vertalen we jaarlijks in een optimaliseringsplan, waarin we onze jaardoelen beschrijven.

We evalueren onze doelen regelmatig met het team, door enquêtes onder ouders en leerlingen en door externe audits. Hierdoor blijven wij ons onderwijs bewust en kritisch verbeteren.

3.4 Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van kinderen op verschillende manieren. In alle units gebeurt dit via MijnLeerlijn. Daarnaast gebruiken wij vanaf groep 3 het Cito-leerlingvolgsysteem ‘Leerling in beeld’. In groep 8 gebruiken we de afsluitende doorstroomtoets. Al deze toetsen en observaties geven ons zicht op de ontwikkeling van een kind of unit.

4 Inclusief onderwijs

4.1 Ondersteuning van het jonge kind

Zodra een kind bij ons is aangemeld (in de meeste gevallen in unit 1) start de ondersteuning omtrent ‘het jonge kind’. Bij de intake informeren wij bij ouders naar de voorschoolse ontwikkeling. Deze informatie delen wij met de leerkracht en de intern begeleider. Vervolgens realiseren we de ondersteuning voor het jonge kind binnen ons onderwijs. De leerkracht observeert en begeleidt individuele kinderen of kleine groepjes, terwijl de kinderen aan het spelen zijn. Vroegtijdige signalering is namelijk van groot belang. Hoe eerder de onderwijsbehoeften van een kind duidelijk zijn, hoe beter wij ons onderwijs passend kunnen maken. De activiteiten met hun specifieke doelen liggen vast in het groepsplan.

4.2 Basisondersteuning en lichte ondersteuning

Wij werken op CBS De Wereld met een vaste ondersteuningsstructuur. De intern begeleider heeft de specifieke taak om leerlingen en leerkrachten met een hulpvraag te begeleiden. In ons schoolondersteuningsprofiel staat hoe wij de kinderen kunnen ondersteunen in hun basisbehoeften en hoe wij waar nodig meer ondersteuning bieden.

Daarnaast is er binnen de school een aantal specialisten dat kan meedenken als kinderen op bepaalde gebieden achterblijven of andere ondersteuning nodig hebben.

Bij specifieke hulpvragen van leerkrachten kan het zijn dat wij de hulp van ons samenwerkingsverband, PPO-Delflanden, inschakelen om hun onafhankelijke expertise (preventief) in te zetten. Er komt dan een deskundige meedenken op een ondersteuningsvraag binnen een groep. Op deze manier zorgen wij voor een goede basiskwaliteit van onderwijs en kunnen wij kinderen blijven helpen om het beste uit zichzelf te halen.

4.3 Extra ondersteuning

Het kan zo zijn dat een kind een extra ondersteuning nodig heeft waarvoor wij als school geen passende ondersteuning in huis hebben. Op dat moment kunnen wij, in samenspraak met ouders, een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. Door het inzetten van arrangementen is het mogelijk om expertise zo dichtbij mogelijk in te zetten voor een kind. Een arrangement geldt altijd voor een bepaalde periode. En deze wordt goed gemonitord en regelmatig met elkaar geëvalueerd met school, ouders en de externe betrokkenen. In deze gesprekken staan altijd de onderwijsdoelen centraal die wij als school met het kind willen bereiken.

4.4 Jeugdcoach op school

Aan onze school is een jeugdcoach op school (JOS) verbonden. Zij is in dienst van Schoolformaat, een organisatie voor hulp aan kinderen, jongeren en ouders. Op verzoek biedt zij hulp aan kinderen door met hen gesprekken te voeren. Ook geeft zij advies aan ouders en leerkrachten als er zorgen zijn over een kind. Deze laagdrempelige ondersteuning is aanvullend en ondersteunend voor school en voor ouders. Op het moment dat deze ondersteuning binnen school niet toereikend is, helpt de jeugdcoach om de juiste (vervolg)hulp te vinden. De JOS is op vaste momenten op school aanwezig.

4.5 PPO Delflanden

In Nederland geldt de wet op Passend Onderwijs. Want ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Thuis en op school. Soms maakt een kind in de ontwikkeling iets mee waardoor het even minder gaat op school. Leren en concentreren kan dan lastig zijn. Meestal komt dit met hulp in school weer goed. Soms gaat het niet vanzelf en hebben kinderen iets extra’s nodig. Op dat moment kijkt de school samen met jullie als ouders en met het kind er wat nodig is. Dit kan (tijdelijke) ondersteuning zijn. Of een extra voorziening op school, waardoor een kind op de gewone basisschool kan blijven. Bij zo’n voorziening spreken we over een arrangement. Deze wordt afgegeven door het samenwerkingsverband PPO-Delflanden (www.ppodelflanden.nl) waar de Spectrumscholen onder vallen.

Bij de aanname van een kind zullen wij altijd goed kijken waar een kind zich het beste kan ontwikkelen. Een basisschool is een onderwijsinstelling en geen zorginstelling. Daarom kijken wij of wij de juiste ondersteuning, specialistische kennis en voorzieningen in huis hebben. We willen zeker weten dat wij onderwijskundig voldoende toegerust zijn om het kind verder te helpen met leren. Daarnaast moeten andere kinderen geen nadeel ondervinden van de plaatsing. Hoewel we altijd serieus overwegen of we een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op onze school kunnen plaatsen, is dit niet altijd mogelijk.

Uiterlijk 10 weken nadat het kind formeel is aangemeld, wordt een beslissing over plaatsing genomen. We zoeken binnen ons samenwerkingsverband naar de juiste onderwijsinstelling en helpen ouders vanaf aanmelding tot de uiteindelijke plaatsing. We raden ouders die een dergelijke aanmelding overwegen aan om vroegtijdig contact op te nemen met de directeur van de school. Deze vorm van partnerschap, waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende alle schooljaren ontzettend belangrijk blijven. Samen is meer!

5 Veiligheid op school

5.1 Intro

Dat iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt op onze school, vinden wij het belangrijkst. Daarom zijn goede omgangsvormen onze basis. Voor leerkrachten, kinderen, ouders en betrokkenen horen daar regels en afspraken bij.

5.2 Anti-pestprogramma

Natuurlijk hebben wij ook een anti-pestprotocol. Je vindt deze op onze website. In lijn hiermee werkt er een anti-pestcoördiantor op onze school. Voor meer informatie of contact verwijzen we je naar het protocol op onze website.

Wij werken daarnaast met de Kanjertraining. Door de Kanjertraining leren we dat vertrouwen de basis is. Vanuit daar kunnen we samenwerken op een manier waarop iedereen zich gezien, erkend en gewaardeerd voelt.

5.3 IBP en privacy

Alle scholen binnen Spectrum-SPCO houden zich aan de Wet op Privacy. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen contact met externe organisaties wordt opgenomen zonder dat ouders hiervan op de hoogte zijn. De schoolmaatschappelijk werkster en de schoolarts worden gezien als interne organisaties.

Meer informatie over ons privacybeleid kun je vinden op onze website.

5.4 Aandachtsfunctionaris en Meldcode

De veiligheid van een kind is zo belangrijk dat alle Spectrum-scholen een aandachtsfunctionaris hebben aangesteld. Ook houden wij ons aan de landelijk verplichte ‘Meldcode Huiselijk Geweld’. De aandachtsfunctionaris bij ons op school is Petra de Rooij-Verkuil.

Meer informatie vindt u op www.meldcode.nl.

5.5 Ontruiming en BHV

Minstens één keer per jaar houden we een ontruimingsoefening, zodat leerkrachten en kinderen in geval van brand of calamiteiten weten wat ze wel en niet moeten doen. Bovendien volgen onze BHV’ers ieder jaar een herhalingscursus BHV, om hun kennis op te frissen. CBS De Wereld heeft een veiligheidsplan dat is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

5.6 Contactpersoon

Binnen Spectrum-SPCO zijn er interne contactpersonen. Zij zijn het aanspreekpunt bij een klacht en helpen je op weg in de stappen die je kan ondernemen. Desgewenst brengen zij je in contact met de vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon op onze school is Anne Kouwenhoven.

5.7 Klachtenregeling

Wij werken samen met jou aan de ontwikkeling van je kind. Met vragen of opmerkingen over de communicatie of samenwerking ben je altijd welkom voor een gesprek. Vaak kunnen we klachten, over de dagelijkse gang van zaken binnen de school, in overleg en op een juiste manier samen afhandelen. Als dat niet mogelijk is, of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kun je een beroep doen op de klachtenregeling. Stichting Spectrum-SPCO kent een klachtenregeling, een klokkenluidersregeling en een integriteitscode. De klachtenregeling is te vinden op onze website.

5.8 Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en verbonden aan de stichting als geheel. De externe vertrouwenspersoon is mevrouw W. Vink.
E: wvink6161@gmail.com
T: 06 – 51 83 25 05

6 Samenwerking met ouders

6.1 Wij zijn samen met u als ouders…

Wij zijn, als ouders en school, samen betrokken bij de ontwikkeling van jouw kind. Daarom is het belangrijk om elkaar regelmatig te zien en spreken. Natuurlijk zal deze communicatie vooral over specifieke zaken omtrent je eigen kind gaan. Maar betrokkenheid van ouders gaat voor ons verder.

6.2 Gesprekken met ouders

Wij organiseren elk schooljaar contactmomenten. Deze gesprekken zijn samen met uw kind. Ouders worden hiervoor tijdig uitgenodigd. Heb je een vraag of wil je iets bespreken? Dan kun je altijd even langslopen of een afspraak maken met de leerkracht of de directie.

6.3 Oudercommunicatie app

Wij gebruiken de app Parro om ouders te informeren en waar nodig met jullie te communiceren. Via deze weg versturen we nieuwsbrieven, delen we nieuws (per groep) en zijn in een agenda alle belangrijke data te vinden. Ook kunnen ouders individueel met leerkrachten over hun eigen kind communiceren.

6.4 Informatie online

Op onze website is veel informatie te vinden. Je kunt ons daarnaast ook volgen op Facebook en Instagram.

Facebook: Cbs-De-Wereld
Instagram: @cbs_de_wereld

6.5 Medezeggenschapsraad (MR)

Wij zijn blij met ouders die willen meedenken! Onze medezeggenschapsraad bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders die op beleidsmatig niveau met ons meedenken over zaken die de school aangaan. De medezeggenschapsraad geeft hierbij adviezen en heeft op een aantal zaken instemmingsrecht. Een afgevaardigde van iedere MR neemt deel aan de GMR, dat is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Spectrum-SPCO.

6.6 Sponsoring

Voor sponsoring in het onderwijs heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met onderwijsorganisaties een convenant gesloten waarin de afspraken zijn vastgelegd.

Mochten wij als school te maken krijgen met sponsoring is het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Het convenant bepaalt onze speelruimte.

7 Praktisch

7.1 Intro

De meest up-to-date informatie over praktische zaken staat op onze website.

7.2 Verzuim

In de wet is een aantal plichten van school en ouders vastgelegd. De onderwijsinspectie controleert of deze worden nageleefd.

Regels voor schorsing en verwijdering

Spectrum-SPCO hanteert op alle scholen een regeling schorsing en verwijdering, dus ook op CBS De Wereld. Deze is te vinden op onze website.

Voorkomen en bestrijden van (ongeoorloofd) schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Wat geoorloofd schoolverzuim is, staat hieronder onder ‘Verlof’. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Rijksoverheid (Rijksoverheid – leerplicht).

7.3 Verlof

Regeling

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en worden tijdens alle schooltijden aanwezig verwacht. In bijzondere situaties kan de directie toestemming verlenen tot verlof.

In de verlofregeling spreken we over:

 • Eerstegraads familie
  • ouders
 • Tweedegraads familie
  • broers en zussen
  • grootouders
 • Derdegraads familie
  • ooms en tantes
  • neven en nichten
  • overgrootouders

Situaties waarin verlof aangevraagd en verleend kan worden:

Overlijden van bloed- of aanverwanten

 • Eerstegraads familie                                         maximaal 4 dagen
 • Tweedegraads familie                                      maximaal 2 dagen
 • Derdegraads familie                                         maximaal 1 dag

Huwelijk en jubilea

 • Familie in Lansingerland                                         maximaal 1 dag
 • Familie buiten Lansingerland                                         maximaal 2 dagen
 • Huwelijks- of Ambtsjubileum                                         maximaal 1 dag
  • Eerste- of tweedegraads familie.
  • 12,5 | 25 | 40 | 50 | 60 jarig.

Bevalling van moeder / verzorgster

1 dag

Religieuze feesten die mogelijk niet in de reguliere vakanties vallen

 • Joods Nieuwjaar
 • Grote Verzoendag
 • Loofhuttenfeest
 • Joods Slotfeest
 • Joods Paasfeest
 • Joods Wekenfeest
 • Offerfeest
 • Suikerfeest
 • Ramadan

Let op: Het verlof kan alleen worden verleend op de dagen waarop dit feest valt en alleen als je praktiserend bent in je geloof. Leerplicht adviseert directeuren maximaal één dag per feest toe te staan, ongeacht de duur van het feest.

Vakantie / extra verlof

Er kunnen omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat ouders/ verzorgers hun kind buiten de schoolvakanties één of meerdere dagen van school willen houden. Voor dit éxtra verlof’ zijn regels opgesteld:

Extra verlof mag alleen worden toegekend als:

 • Door de aard van het beroep van (één van) de ouders / verzorgers vakantie niet in een schoolvakantie mogelijk is;
 • Er zeer gewichtige omstandigheden zijn.

Verdere voorwaarden:

 • Het verlof is bestemd voor de enige gezamenlijke gezinsvakantie n het schooljaar;
 • Het verlof mag sowieso niet in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen.

Overig

 • Andere zeer bijzondere gevallen in overleg

Meer informatie is te vinden op www.lansingerland.nl en op www.rijksoverheid.nl.

N.B. Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Aanvragen

Verlof kan aangevraagd worden via het formulier op onze website.

Vrijstelling van een onderwijsactiviteit

Wil je liever niet dat jouw kind meedoet aan een extra activiteit? Dan kun je het bestuur van de basisschool vragen om vrijstelling. Als het kind vrijstelling krijgt, moet het meedoen aan een vervangende activiteit.

7.4 Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en dat de ouders van de medezeggenschapsraad hiermee hebben ingestemd. Wij vragen een eenmalige bijdrage van €35,- per leerling. Hiervan bekostigen wij onder andere de afscheidsavond van groep 8, het Sinterklaas- en Kerstfeest, de Paaslunch en de sportdag.

Daarnaast zijn er vrijwillige schoolkosten voor het schoolkamp van groep 8 en de schoolreis. Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld en aan ouders kenbaar gemaakt.

De vrijwillige bijdrage is ook echt een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat alle kinderen altijd meedoen aan de activiteiten die door de school worden georganiseerd.

7.5 Opvang

BSO

Wil je voor jouw kind opvang regelen voor of na schooltijd? Dat kan. Binnen onze school biedt Partou dit aan. Het is aan ouders zelf om een contract met de organisatie af te sluiten. Wanneer uw kind op CBS De Wereld zit, is er altijd direct plek op de BSO van Partou.

De organisaties waar wij mee samenwerken zijn:

–       Partou

8 Aanmelden en plaatsing

8.1 Aanmelden

Kom gerust langs om kennis te maken met onze school, ons gebouw en ons onderwijs! Aanmelden voor een kennismakingsgesprek kan via de website. Uiteraard kun je ook telefonisch een afspraak maken, daarvoor kun je onze school bellen op telefoonnummer 010 – 511 25 21.

Het kan gebeuren dat wij in bepaalde groepen te maken hebben met een leerlingenstop. Als dit speelt geven wij dit aan op onze website.

Geïnteresseerd in onze school?

Wil je meer informatie? Of wil je komen kennismaken? Neem contact met ons op via onderstaande links.