Onderwijs op CBS De Wereld

Zin in Leren, dit motto van Spectrum-SPCO betreft uiteraard het volledige leerproces binnen onze school. De 4 genoemde speerpunten van COBI kunnen alleen tot stand komen en inhoud krijgen, als de basisvakken op orde zijn. Dat betekent dat de kwaliteit van taal, (technisch en begrijpend) lezen en rekenen goed moet zijn.

We halen de wereld van buiten naar binnen. En andersom. Zo leren we kinderen te dromen, te durven en te doen.

Unitonderwijs

Wat houdt unitonderwijs in en hoe passen wij dit toe bij CBS De Wereld? We leggen het je graag uit!

Heterogene units

Wij zijn een school waar we leren met en van elkaar in heterogene units. De kinderen leren zelfstandig en samen door de wereld om hen heen actief te onderzoeken zowel binnen als buiten de school. Wij doen dit zoveel mogelijk bewegend, om aan te sluiten bij de bewegingsbehoeften van kinderen. Unit 1 omvat leerjaar 1, 2 en 3, unit 2 omvat leerjaar 4, 5 en 6 en unit 3 omvat leerjaar 7 en 8.

Ambitieuze leerdoelen

Samen met de kinderen stellen wij ambitieuze leerdoelen die recht doen aan het kind als mens. Wij hebben zowel aandacht voor de cognitieve, als de persoonlijke als de sociaal-emotionele ontwikkeling. De kinderen geven bij ons zelf leiding aan hun persoonlijke ontwikkeling. Zij ervaren dat fouten maken bij ons mag.

Basisvaardigheden

Er is bij ons op school bewust aandacht voor het aanleren van de basisvaardigheden taal, rekenen en lezen. Dit wordt op maat en op niveau aangeboden aan de kinderen zodat zij in hun eigen tempo kunnen leren. Hierdoor zijn onze kinderen goed toegerust op het vervolgonderwijs en de maatschappij.

Bewegend leren

Op De Wereld maken wij een onderscheid tussen ‘bewegen tussen het leren’, ‘bewegen door te leren’ en ‘bewegen om te leren’. Bewegen om te leren komt bij De Wereld elke dag terug in elk vak. Dit doen we niet zomaar. Elk ‘bewegen om te leren’ is gekoppeld aan een lesdoel en het is aan de leerkracht om te kiezen om beweging toe te voegen aan de instructie en/of de verwerking van leerstof.

Onderzoekend leren…

De wereld biedt zoveel om je over te verwonderen. En kinderen zijn grenzeloos nieuwsgierig! Vanuit die verwondering en nieuwsgierigheid is het onderwijs op De Wereld gebaseerd. Elk schooljaar zijn er schoolbreed 5 thema’s, afgestemd en ingeleid op de leeftijdsgroep van de unit.

Aan de hand van de methodiek van onderzoekend leren gaan de leerlingen aan de slag om een eigen onderzoeksvraag te formuleren. De onderzoeksvraag moet meetbaar zijn en ruimte geven om met allerlei vaardigheden, zoals lezen, rekenen en samenwerken, aan de slag te gaan.

Vervolgens kiezen de leerlingen vanuit welke rol ze de onderzoeksvraag gaan beantwoorden. Binnen De Wereld kunnen de leerlingen kiezen uit de 6 rollen.

… met een eigen rol

  • De Artiest
  • De Bioloog
  • De Technicus
  • De Filosoof
  • De Burgermeester
  • De Wetenschapper

Het lesdoel

Hoe de leerlingen aan de slag gaan met bewegend leren is afhankelijk van het lesdoel. Het kan met de gehele unit, maar het is ook in deel-groepjes of in hun eentje mogelijk. Bij bewegend leren is vaak ook materiaal nodig waar De Wereld ervoor kiest enkel onderwijsmateriaal te gebruiken vanuit een educatief doel wat aansluit bij de context- en belevingswereld van de leerlingen.

Ondersteuning van je kind

Alle kinderen op CBS De Wereld moeten zich zo goed mogelijk op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen. We luisteren daarbij ook naar de inbreng van jou als ouder.

Aan de hand van MijnLeerlijn maken we inzichtelijk waar een leerling zich bevindt op de leerlijn. Daarnaast zullen we gebruik maken van de meetmomenten van Cito.

Onderwijs voor iedereen

Passend onderwijs

De naam zegt het al: passend onderwijs. We willen ons onderwijs voor ieder kind passend maken. Daarbij kijken we niet alleen naar de leerling, maar ook naar de mogelijkheden van de groep, de leerkracht, de school en de ouders. Op basis van deze factoren kunnen we het onderwijs bepalen dat het beste past bij een individueel kind.

PPO Delflanden

Prismaklas

Voor kinderen met een duidelijk hoger ontwikkelingsniveau is een Prismaklas opgericht binnen scholenvereniging Spectrum. Hierbij komen kinderen een dagdeel per week samen om les te krijgen op projectniveau, om met elkaar te filosoferen en debatteren en vooral ook om samen te kunnen zijn met ‘gelijkgestemden’.

Kanjerschool

Wij vinden een veilige omgeving heel belangrijk. Onze school is daarom een gecertificeerde Kanjerschool.

Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Daarom besteden wij wekelijks aandacht aan de lessen van de Kanjertraining.

Jeugdcoach Op School (JOS)

Op CBS De Wereld is ook een jeugdcoach actief (JOS). Dit is een schoolmaatschappelijk werker én een jeugd- en gezinscoach inéén. De jeugdcoach legt de verbinding tussen school en ouders en waar nodig met de jeugdhulpverlening. Op school of thuis. We bieden de mogelijkheid om lichte of intensieve trajecten in te zetten, die maximaal 6 maanden duren.

Geïnteresseerd in onze school?

Wil je meer informatie? Of wil je komen kennismaken? Neem contact met ons op via onderstaande links.